De bezoeker van deze website stemt in met het onderstaande:

Stichting Oranjecomité Hoogland neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op de website verstrekte informatie. Zij kan echter niet garanderen dat de informatie op www.oranjecomitehoogland.nl altijd volledig juist, volledig en/of actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van deze website geen rechten worden ontleend en aanvaardt Stichting Oranjecomité Hoogland geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade (zowel directe als indirecte schade) welke ontstaat door gebruikmaking van, vertrouwen op, informatie ontleend aan deze website of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Stichting Oranjecomité Hoogland sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

Stichting Oranjecomité Hoogland aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, door het tijdelijk onbereikbaar zijn van de website of delen daarvan, schade die wordt veroorzaakt door virussen en foutieve of onvolledige gegevens of informatie. Stichting Oranjecomité Hoogland aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail en/of formulieren op de website, inclusief maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van e-mail en/of formulieren, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

www.oranjecomitehoogland.nl bevat soms links naar andere websites. Het Oranjecomité Hoogland probeert deze sites vooraf zo zorgvuldig mogelijk te selecteren en te screenen maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de producten, de geboden diensten of andere materialen op deze websites. Stichting Oranjecomité Hoogland aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan, bevat onderdelen en beeldmateriaal waarop intellectuele eigendomsrechten van Stichting Oranjecomité Hoogland en van derden rusten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag dan ook worden verveelvoudigd, gedownload, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Oranjecomité Hoogland. Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming wijzigingen in de website aan te brengen.

Stichting Oranjecomité Hoogland heeft te allen tijde het recht om zonder kennisgeving aanvullingen, verbeteringen en/of wijzigingen, zowel in deze website als in deze disclaimer, aan te brengen.

Heb je vragen of opmerkingen over onze website? Mail dan naar info@oranjecomitehoogland.nl